یک صد ویژگی انسان سالم و موفق

 

 

انسان موفق ادارای یک صد ویژگی زیر است:
۱- دارای فلسفه و جهان بینی است
۲- دارای آرمان خواهی بازهم مبتنی بر اصول اخلاقی است.
۳- دارای گرایش و توجه به واقعیت است.
۴- میل و کوشش فراوان برای درک حقیقت.
۵- اهمیت و ارزش برای علم قائل است.
۶- آگاهی در مورد مبانی و اصول فلسفه
۷- توجه به اهمیت و ارزش هنر
۸- زیبا پسندی
۹-استفاده از عقل خویش در تمامی زمینه ها
۱۰- پذیرفتن اصل این همانی (آنچه هست، وجود دارد و آنچه نیست وجود ندارد)
۱۱- پذیرفتن اصل علیت
۱۲- عدم وجود تضاد در شخصیت او
۱۳- پذیرفتن اینکه حوادث جهان بر اساس احتمالات و امکانات رخ می دهد.
۱۴- پذیرفتن مرگ به عنوان واقعیت
۱۵- برای زمان جایگاه و اهمیت قائل است
۱۶- داشتن نظم و ترتیب و تشخیص اولویت و ترجیح
۱۷- دارای هدف مشخص
۱۸- توان تفکیک هدف و وسیله
۱۹- دارای سیستم اخلاقی و ارزشی درست و مناسب
۲۰- دانستن تعریف انسان از لحاظ علمی و فلسفی
۲۱- پذیرفتن اینکه انسان همیشه هدف است و برای هیچ چیزی وسیله نیست
۲۲- نه تنها اجازه می دهد بلکه دیگران را تشویق می کند که از نظام باورها و اعتقادات نقد و انتقاد در اعتراض کند
۲۳- اهل چالش است
۲۴- عشق به خود دارد


۲۵- انسانی است آزاد و آزاده
۲۶- دارای عدالت و انصاف
۲۷- دارای جهت و مهربانی
۲۸- می تواند به دیگران اطمینان می کند
۲۹- دارای آرامش به معنی حرکت با حداکثر سرغت با کمترین تنش
۳۰- مسئولیت پذیر است
۳۱- راستگو و درستکار است
۳۲- مستقل است
۳۳- خود کفا است
۳۴- کمال گراست و در مسیر بهتر شدن و برتر شدن قدم بر میدارد
۳۵- فعال و پویاست و دیگران را نیز به حرکت در می آورد
۳۶- دارای توجه و تمرکز است
۳۷- ایثارگر
۳۸- دلسوز
۳۹- ارتباط با دیگران و داشتن دوست
۴۰- صمیمیت و صفا 
۴۱- پایبند و متعهد
۴۲- وفادار  چه در ذهن و چه در زندگی
۴۳- خوشبین و امیدوار و مثبت
۴۴- توان بخشیدن دیگران را دارد
۴۵- دارای اعتماد به نفس
۴۶- دارای حرمت نفس
۴۷- دارای حساسیت حواس
۴۸- لطافت احساس
۴۹- درک ضرورت زمان و مکان
۵۰- داشتن نظام باورها و اعتقادات
۵۱- زندگی بر اساس علایق خویش و نه دیگران
۵۲- دارای برداشت و دریافت درستی از احتیاج است
۵۳- به دنبال لذت و برتر از آن یعنی خشنودی است
۵۴- دارای شور و اشتیاق
۵۵- پر تلاش و با کوشش فراوان
۵۶- کنجکاو
۵۷- در جهت سازندگی قدم بر می دارد نه ویرانی
۵۸- دارای خلاقیت و حس آغازگری
۵۹- تمایل به تشویق دیگران
۶۰- پذیرفتن شکست به عنوان واقعیت
۶۱- از اشتباه کردن هراسی ندارد
۶۲- انعطاف پذیر
۶۳- انجام کاری که از خوب بودن آن مطمئن هستیم
۶۴- خود کنترل و منظبت
۶۵- درک تفاوت میان احساس و اندیشه
۶۶- قدر دان و قدر شناس
۶۷- از بیان عقاید و نظرات خویش هراسی ندارد
۶۸- از حق خود نمی گذرد و به دنبال باز پس گرفتن حقوق دیگران نیز می باشد
۶۹- معتدل و میانه رو
۷۰- کارآمد استفاده از کمترین هزینه و امکانات و دریافت بیشترین نتیجه
۷۱- خود جوش
۷۲- شجاع و نه احمق
۷۳- اهل مطالعه و دریافت مطالب تازه
۷۴- دارای روحیه شاد و خندان
۷۵- به تفریح و خوش گذرانی می پردازد
۷۶- خوش مشرب
۷۷- مراقبت از سلامت فیزیکی و روانی
۷۸- تغذیه و بهداشت صحیح
۷۹- اهمیت فراوان به خواب و استراحت
۸۰- اهمیت به نظافت و بهداشت بدن و نه وسواس
۸۱- رعایت آداب و ادب در موقعیت های مختلف
۸۲- اهل ورزش
۸۳- دارای ذهن آرام
۸۴- رسیدگی به حساب های روزانه خود
۸۵- زندگی در زمان حال در حالیکه از گذشته آموخته و متوجه آینده است
۸۶- توان گفتن بله و خیر در جای صحیح
۸۷- رابطه خوب با پدر و مادر و فامیل خویش
۸۸- دارای کودکی خوب و یا کودکی درمان شده
۸۹- شناخت موضوع آگاه و ناآگاه خود
۹۰- درک درست تطابق از لحاظ شخصیتی
۹۱- دارای الگو و مدل مناسب و نه تقلید و تحت تاثیر قرار گرفتن
۹۲- شناخت هویت جنسی خویش
۹۳- شناخت نقاط ضعف و قدرت خویش
۹۴- دارای روابط جنسی سالم
۹۵- دارای رابطه مالی اقتصادی و مالی حساب شده درست و مناسب
۹۶- روابط اجتماعی سالم
۹۷- عدم قضاوت و پیش داوری
۹۸- مشورت در همه کارها چه کوچک و چه بزرگ
۹۹- همت بلند و نیت ارجمند
۱۰۰- از اجزای شخصیتی هماهنگ و مناسبی برخوردار است.

670 بازدید