×

ورکشاپ خودسازی کیش

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه حضوری شخصیت شناسی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه هدفگذاری هیپنوتیزمی

۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزشی و هیپنوتیزم اعتماد به نفس

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۴۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم تـرک سـیگار

۳۰۰,۰۰۰ تومان

هیپنوتیزم خواب راحت

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم دختر زیبای درون 

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج آموزشی و هیپنوتیزم هدف

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج کارگاه شخصیت شناسی

۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان

پکیج هیپنوتیزم حافظه و تمرکز 

۳۰۰,۰۰۰ تومان
0